روبرت شومان

روبرت شومان در شهر تسویکاو، ایالت زاکسن، آلمان به دنیا آمد.
وی فرزند پنجم و آخرین فرزند خانواده بود. روبرت شومان آهنگسازی را پیش از ۷سالگی شروع کرد،
ولی دوران بچگی او به اندازهٔ موسیقی، صرف ادبیات هم شد؛ زیرا پدرش،
آگوست شومان، ناشر، رمان‌نویس، و کتاب‌فروش بود. روبرت علاقه‌مندی به ادبیات را از او به ارث برده بود.

روبرت شومان در ۱۴سالگی یک مقاله دربارهٔ علم موسیقی و زیبایی‌های آن نوشت
و آن را به کتابی که توسط پدرش ویرایش شده بود و «چهرهٔ انسان‌های مشهور» نام گرفته بود، اضافه کرد.
در مدتی که در تسویکائو به مدرسه می‌رفت،
آثار شاعران و فیلسوفان بزرگ آلمانی، ازجمله فریدریش شیلر، یوهان ولفگانگ فون گوته، لرد بایرون،
و همچنین تراژدی‌نویسان یونانی را خواند. از دیدگاه شومان، قدرتمندترین و پایدارترین وحی ادبی، جین پاول بود
که می‌توان تأثیراتش را در رمان‌هایی که شومان در دورهٔ جوانی نوشته بود مشاهده کرد.

علاقهٔ روبرت شومان به موسیقی در دوران کودکی، با دیدن نوازندگی آیزاک موشلز، که در کارلسباد نوازندگی می‌کرد، شکوفا شد.
پدر شومان، که ذوق و علاقهٔ پسرش به موسیقی را تشویق می‌کرد و به او دلگرمی می‌داد، در سال ۱۸۲۶ درگذشت.
پس از درگذشت پدرش، مادر و قیّمش از ادامه تحصیل روبرت در رشتهٔ موسیقی استقبال نکردند و آیندهٔ او را پوچ خواندند.
به همین دلیل، روبرت شومان پس از ترک مدرسه در سال ۱۸۲۸ و پس از ملاقات با هاینریش هاینه درطول بازدیدی تفریحی از مونیخ
به‌ناچار برای خشنودی مادر، به‌قصد تحصیل حقوق وارد دانشگاه لایپزیگ شد و در سال ۱۸۲۹ تحصیلاتش را در هایدلبرگ ادامه داد.

متن این یادداشت را روبرت شومان لابه لای قطعات یكي از كتابهاي متد آموزش خود نگاشته است،
زیبایي و پختگي دیدگاههاي شومان درباره تربیت نوازنده با شیوه انتقال این مفاهیم در قالب جملاتی ساده نكات قابل توجه این یادداشتهاي كوتاه است:

بهترین آموزشگاه موسیقی

* گوش خود را تربیت كن.
این از همه مهمتر است از سنین نوجواني سعي كن تونالیته ها و صداها را تشیخص بدهي.
به صداي زنگوله، برخورد دو شیشه و آواز پرنده گوش بده، هر كدام چه صدایي دارد.

* قطعه را نه فقط انگشتانت باید بلد باشند بلكه تو باید بتواني آن را بدون ساز براي خودت بخواني.

* سعي كن حتي اگر وسعت صداي كمي داري، قطعه را بدون كمك ساز دشیفر كني بخواني با این كار گوش تو دقیق تر مي شود.
اما اگر صداي خوبي داري یك لحظه هم صبر نكن، آن را تربیت كن و مثل هدیه با ارزش آسماني بدان.

* تو باید تا جایي پیشرفت كني كه وقتي موسیقي را با چشم مرور مي كني آن را بفهمي!

* از كودكي به صدا و كاراكتر سازهاي مختلف توجه كن، سعي كن رنگ صدایي خاص هر كدام در حافظه شنوایي ات نقش ببندد.

* گام و تمرین دست را ضمیمه كارت كن. خیلي ها فكر مي كنند كه باتمرین گام و آرپژ مي شود همه چیز رابه دست آورد
و تا سنین پیري هر روز ساعات زیادي را صرف تمرینات مكانیكي مي كنند.
كار آنها شبیه این است كه سعي كنیم هر روز تندتر و تندتر الفبا را تلفظ كنیم.
از وقت خودت بیشرین استفاده را بكن!

* با جدیت در گروه كر بخوان. این كار موزیكالیته را در تو تقویت مي كند.

* عجله كردن وكند كردن در اجرا هر دو به یك اندازه اشتباه است.

* ریتمیك اجرا كن! اجراي بعضي ویرتئوزها شبیه تلوتلوخوردن مست ها است. آنها را الگو قرار نده!

آموزشگاه موسیقی

* وقتي بزرگتر شدي بیشتربا پارتیتورها معاشرت كن تا با ویرتئوزها.

* چیزي درست كرده اند به اسم كالریه الل بي صدا امتحان كن،
كمي روي آن تمرین كن تا خودت به این نتیجه برسي كه چقدر بي مصرف است.
از الل ها نمي شود حرف زدن یاد گرفت.

* سعي كن قطعات ساده را خوب و درست اجرا كني. این بهتر از آن است كه قطعات سخت را در حد متوسط و معمولي اجرا كني.

* وقتي بزرگتر شدي هر چه مد شد نزن! وقت طلاست.
باید ۱۰۰عمر انساني داشت تا بتوان با انواع موسیقي خوب كه در دنیا وجود دارد آشناشد.

* با شکلات و آبنبات تنها هیچ بچه یي سالم رشد نمي كند!
غذاي روح هم مثل غذاي جسم باید سالم و ساده باشد. بزرگان موسیقي به قدر كافي به این غذاي روح پرداخته اند، از آن استفاده كن.
قدم به قدم با تمام آثار باارزش همه آهنگسازان بزرگ آشنا شو.
ایجاد هر تغییري را در آثار آهنگسازان برجسته زشت بدان.
كم كردن یا از آن بدتر اضافه كردن چیزي مطابق مد روز، بزرگترین توهیني است كه تو مي تواني به هنر بكني.

*فقط زماني كه فرم برایت واضح باشد محتوا برایت واضح خواهد بود.

*هرچه زودتر قوانین اصلي هارموني را یاد بگیر.

*با دقت به تمام آوازهاي محلي گوش بده این عالي ترین گنجینه ملودي هاست و تو را با خصوصیات ملیت هاي مختلف آشنا مي كند.

*با جدیت روي فوگ هاي آهنگسازان بزرگ كار كن
و قبل از همه فوگ هاي یوهان سباستیان باخ را پرلود فوگ هاي او باید غذاي هر روز تو باشند تا كار موسیقي تو پایه و اساس داشته باشد.

*اگر بعد از تمرین روزانه موسیقي ات خسته شدي خودت را مجبورنكن بیشتر كار كني.
بهتر است استراحت كني تا اینكه با خستگي و بي عالقگي تمرین كني.

بهترین آموزشگاه موسیقی تهران

* هنگامي كه از كار موسیقي استراحت مي كني شعر بخوان و بیشتر به دامن طبیعت برو.

* همیشه طوري بنواز كه انگار یك موسیقیدان بزرگ دارد اجرایت را گوش مي كند.

* اگر همه مي خواستند ویلن اول باشند، اركستر چطور مي توانست شكل بگیرد؟
به همه موسیقیدانها در جایگاه خودشان احترام بگذار.

* تاریخ موسیقي را یاد بگیر. شنیدن نمونه هاي موسیقي دوره هاي مختلف بهتر از هر چیز تكبر و پرمدعایي تو را مداوا مي كند.

* دنیاخیلي بزرگ است، متواضع باش! تو هنوز كار بزرگي نكرده یي یا چیزي را كشف نكرده یي كه تا حاال ناشناخته بوده
و اگر كردي آن را مثل هدیه یي بدان كه تو باید با دیگران قسمتش كني دیگران را در آن سهیم كني

* با سعي وكوشش و پشتكار همیشه مي تواني به درجات بالاتری برسي.

* هیچ وقت شیفته زرق و برق هیاهو در اجرا نشو.
سعي كن موسیقي همان تأثیري را در شنونده بگذارد كه آهنگساز در نظر داشته،
بیشتر از آن الزم نیست: هر چه از این بیشتر باشد تحریف است.

* تكنیك فقط وقتي باارزش است كه در خدمت هدف بالاتری باشد.

نیگاوس: این كافي نیست كه توانایي گفتن داشته باشیم بلكه قبل از هر چیز بایدحرفي براي گفتن داشته باشیم.

نیگاوس: لغت تكنیك از ریشه یوناني تخنه گرفته شده است
و تخنه در این زمان یعني هنر. كامل كردن تكنیك چیزي نیست جز كامل كردن خود هنر.

* وقتي بزرگتر شدي بیشتربا پارتیتورها معاشرت كن تا با ویرتئوزها.