مصاحبه روزنامه فرهنگ آلمان با خوانندگان ایرانی اعزام شده به اپرای هانوفر آلمان

برای آلمانیها بسیار جالب و عجیب هست که ایرانیها نیز در زمینه اپرا فعالیت میکنند!!

آموزشگاه موسیقی هنر فارابی

 

متاسفانه از بس اقدامات فرهنگی بین المللی در ایران ناچیز هست اغلب کشورهای اروپایی دیدگاهشون نسبت به ایران همانند دیدگاهشون نسبت به افغانستان و عراق هست..
همچنانکه در ملاقاتی که چند ماه پیش جهت اعزام خوانندگان ایرانی با سفیر آلمان داشتیم و اجرای آریاهای اپرایی  که در حضور ایشان انجام دادیم، ایشان گفتند:
“تصور ما از ایران همیشه جنگ، تحریم، انرژی هسته ای، حمله به سفارتخانه ها و…. اینجور مسائل بوده و این چند ساعت اجرای شما  تصور چندسال ما در مورد ایران را عوض کرد”

افسوس که به دلیل عدم فعالیتهای فرهنگی بین المللی در دهه های اخیر، چنین تصوری از ایران در ذهن جامعه جهانی هست! همچنان که میبینیم خبرنگار  روزنامه فرهنگ آلمان این اقدام اعزام خوانندگان ایرانی به اپرای هانوفر آلمان را (هرچند دولت کوچکترین نقشی در این اقدام نداشت) از پیامدهای مثبت “بهار عربی”!!!! میداند!!!!