مصاحبه دوم که با نفرات اعزام شده از ایران به اپرای هانوفر هست در آلمان ضبط شده و در رادیو فرهنگ برنامه نیستان پخش شده.

امیدواریم این اقدام گام موثری باشد در جهت احیای اپرا در ایران و به امید این که در سالهای بعد نیز بتوانیم بصورت گسترده تری خوانندگان و نوازندگان مستعد ایرانی را جهت طی دوره های پیشرفته به معتبرترین مراکز موسیقی جهان اعزام نماییم.