استاد رشید خان سولیست اپرای هانوفر آلمان هستند که برای برگزاری یک دوره مستر کلاس برای هنرجویان آموزش آواز به ایران دعوت شده اند.

ضمنا به هنرجویانی که در این کلاس ها شرکت کنند گواهی پایان دوره اعطا می شود.

مستر کلاس استاد رشید خان

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره تماس ثبت نام در کلاس ها:

۰۲۱۸۸۸۸۸۷۷۳

۰۲۱۸۸۷۸۱۲۷۹

۰۲۱۸۸۷۷۳۹۲۳

۰۲۱۸۸۷۹۸۶۲۹