یادگیری موسیقی با گوش

میتوان گفت تاثیر موسیقی بر ورزش به این صورت است که گوش دادن به موسیقی هنگام فعالیت بدنی خستگی را كاهش می دهد.
«تاثیر مداخله بیرونی (آهنگ‌های مختلف ) بر برخی شاخص‌های خستگی جسمانی در زنان جوان سالم»
عنوان تحقیقی است كه توسط فرناز ترابی، علی‌اكبر جابری مقدم، احمد فرخی و رحمن سوری انجام شده است.

در این تحقیق آمده است: اهمیت تاثیر متغیرهای بیرونی به ویژه موسیقی بر اجرای حركتی انسان از اوایل قرن بیستم،
با این فرضیه مطرح و مشخص شد كه موسیقی عامل محركی برای اجرای طبیعی است.
ارتباط بین موسیقی با تغییرات فیزیولوژیكی و روانی در هنگام استراحت
و فعالیت بدنی همواره نظر متخصصان پزشكی و ورزشی را در تحقیقات به خود معطوف داشته است.

در برخی پژوهش‌ها نتایج تاثیر موسیقی بر اجرای ورزشی
با نشانه‌های بهبود وضعیت فیزیولوژیك، افزایش ظربان قلب، ‌افزایش میزان اندرفین پلاسما،
بهبود هماهنگی و عملكرد دستگاه لیمبیك و مراكز كنترل خودكار و بالطبع كاهش درد و افزایش توانایی تحمل فشار تمرین گزارش شده است.

نتایج پژوهش حاكی از آن است كه زمان رسیدن به واماندگی در هر دو گروه تجربی با گروه كنترل تفاوت معنی داری داشت.
از سوی دیگر بین میانگین گروه‌های تجربی اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد.
براین اساس مشخص می‌شود كه استفاده از موسیقی كلاسیك صرف‌نظر از آهنگ و ضرب آهنگ، زمان رسیدن به واماندگی را افزایش می‌دهد
و بروز خستگی را به تاخیر می‌اندازد و از افزایش بیشتر ضربان قلب جلوگیری می‌كند.

آموزشگاه موسیقی

براساس نتایج برخی پژوهش‌ها پخش موسیقی هنگام تمرین آثار ناراحت كننده ناشی از فشار تمرین را در ذهن آزمودنی‌ها كاهش می‌دهد،
در حالی كه در صورت حذف عوامل شنیداری نظیر موسیقی و دیداری ممكن است توجه به فشار كار درونی معطوف شود
و توانایی تحمل خستگی كاهش یابد.
این آثار با تغییرات افزایشی میزان سروتونین و كاهش دوپامین در مغز هنگام اجرا در شرایط پخش موسیقی ارتباط دارد.

یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد میزان باركاری هنگام رسیدن به حالت واماندگی
و همچنین ضربان قلب سرحد واماندگی در گروه‌های تجربی به طور معنی‌داری بیشتر از آزمودنی‌های گروه كنترل بوده است.
گرچه میانگین این مقادر در گروه موسیقی كلاسیك تند،
بیشتر از آزمودنی‌های گروه موسیقی كند بوده است، این اختلاف معنی‌دار نیست.
این یافته‌ها نشان می‌دهد شنیدن موسیقی هنگام اجرا
صرف‌نظر از آهنگ و ضرب آهنگ آن موجب تاخیر در بروز خستگی و افزایش عملكرد می‌شود.

در برخی پژوهش‌ها آثار موسیقی با توجه به ضرب آهنگ (تعداد ضربه‌ها در دقیقه) نشان می‌دهد
موسیقی با ضرب آهنگ تند ضربان قلب، فشار خون سیستولی، واكنش‌های سطحی سریع و دامنه‌ی تنفس را افزایش می‌دهد.
در صورتی كه موسیقی با ضرب آهنگ كند یك دوم میزان و حجم این متغیرها را كاهش می‌دهد.

بهترین آموزشگاه موسیقی تهران

از دیدگاه عصبی – عضلانی نیز می‌توان بیان كرد كه هر محرك بیرونی نظیر موسیقی
در هنگام اجرای فعالیت جسمانی میزان آتشباری نرون در مراكز اولیه حركتی را افزایش می‌دهد
و در نتیجه بار كاری از طریق انقباضات عضلانی قوی‌تر، حتی در شرایط خستگی افزایش می‌یابد.
در نهایت با توجه به اینكه تمرین به مدت شش هفته اجرا شده و صرف نظر از مداخله‌ی موسیقی، سازگاری‌های تمرینی در همه‌ی افراد رخ داده است،
ولی این نكته شایان ذكر است كه آثار تمرین در شرایط پخش موسیقی بر تحمل خستگی بارز بوده است.

به طور كلی نتایج پژوهش حاضر نشان داد آثار موسیقی بر شاخص‌های بروز خستگی جسمانی نظیر زمان رسیدن به واماندگی‌،
ضربان قلب و باركاری هنگام واماندگی اثر افزایشی دارد.
به طوری كه آزمودنی‌ها قادر می‌شوند فشار بیشتر را از طریق كاهش درك فشار تحمل كنند.