موسیقی

اتونال: موسیقی ای که در یک گام مشخص نوشته نشده باشد و به صورت دیاتونیک سازماندهی نشود.

اکتاو: دو نت که بین شان هشت نت دیاتونیک فاصله وجود دارد و کیفیت و اسم شان در موسیقی غربی یکسان است.

آکورد: صدادهی همزمان حداقل دو نت

آکومپانیمان: موسیقی ای که ملودی اصلی را همراهی می کند.

بداهه نوازی: خلق آنی و لحظه ای موسیقی

پرچم: خط منحنی بالای دسته نت که ارزش زمانی نت های کوچ را روشن می کند .
پرچم ها چنانچه به هم وصل شوند تبدیل به شاهین می شوند.

پرده: فاصله ای که شامل دو فاصله نیم پرده می شود
و بر روی ساز پیانو شامل دو کلاویه پشت هم (سیاه یا سفید، چپ یا راست) می شود و در گیتار شامل دو فرت مجاور (بالا یا پایین)

پرسش و پاسخ: زمانی که که یک نوازنده یا گروهی از نوازندگان با سازشان به نوازنده ی سولیست پاسخ می دهند.

پل: بخش متضاد بین دو بخش مشابه در قطعه موسیقی. به این بخش گاهی بخش B هم می گویند.

تریل: زمانی که یک نوازنده به سرعت و مکررا دو نت را که یک پرده یا فاصله نیم پرده با همدیگر فاصله دارند می نوازد.

تریوله: در کسر میزان ساده، ضربی را که قاعدتا ضروری است به دو بخش تقسیم شود به سمت قسمت مساوی تقسیم می کند.

تمبر: کیفیت منحصر به فرد صدای یک ساز.

تمپو: سرعت ضرب های یک قطعه موسیقی.

تنال: قطعه ی موسیقی ای که در یک گام مشخص نوشته شده باشد.

توالی آکوردی: حرکت از یک آکورد به آکورد دیگر، معمولا بر مبنای الگویی مشخص

تونیک: اولین درجه گام در یک گام دیاتونیک

آموزشگاه موسیقی

خط حامل: پنج خط افقی موازی، که شامل چهار فضای خالی بین آن ها نیز می شود. نت ها و سکوت ها هم بر روی آن ها نوشته می شوند.

خط میزان: خط عمودی در موسیقی نوشتاری که نت ها را بسته به کسر میزان قطعه گروه بندی می کند و میزان ها را از هم مجزا می کند.

خط میزان دوبل: ترکیب خطوط میزان کلید سل و فا

دوی وسط: نت دو که در کلید سل، بر روی خط اضافه پایین خطوط حامل و در کلید فا، بر روی خط اضافه بالای خطوط حامل قرار می گیرد.

دوئله: دو نت که در کسر میزان ترکیبی در جایی که ضرب ضروری است
به سه قسمت مساوی تقسیم شود قرار می گیرد و به این ترتیب ضرب به دو قسمت تقسیم می شود.

دیاتونیک: نت های موجود در یک گام. برای نمونه در قطعه ای که در گام دو ماژور باشد،
نت های دو، ر، می، فا، سل، لا و سی نت های دیاتونیک هستند و هر نت دیگری که در آن قطعه به کار برده شود غیر دیاتونیک، یا کروماتیک است.

ریتم: الگویی از ضرب های منظم یا غیرمنظم در موسیقی.

ژانر: سبک یا روش موسیقی

سر ضرب: اولین نت در یک میزان موسیقی

سکوت: تمادی که برای نوشتن سکوت در موسیقی استفاده می شود.

سکوت نقطه دار: سکوتی که جلوی آن نقطه دارد و یک و نیم برابر ارزش زمانی اصلی اش کشیده می شود.

سنکوپ: اتصال کشش ضرب ضعیف به کشش ضرب قوی بانی جا به جا شدن تاکیدها در ضرب ها شده
و قسمت ضعیف با تاکید اجرا می شود که حالتی را تشکیل می دهد که به آن سنکوپ می گویند.

شاهین: خطی که پرچم نت های چنگ و دولاچنگ و نت های کوچک تر را به هم وصل می کند.

بهترین آموزشگاه موسیقی تهران

ضرب: پایه ای ترین جزء زمان در موسیقی.

فاصله: فاصله بین فرکانس دو نت

فرم: طرح کلی، سازماندهی یا ساختار یک قطعه موسیقی

کادانس: پایان جمله موسیقی که حاوی توالی آکوردهای خاصی است.

کروماتیک: گامی در موسیقی که شامل دوازده نت می شود که با همدیگر فاصله نیم پرده فاصله دارند.

کسر میزان: علامتی که در ابتدای قطعه موسیقی می آید
که به صورت دو عدد بر روی هم است مانند ¾ ، که ضرب های موجود در هر میزان را روشن می کند
و ایضا روشن می کند که هر ضرب چه ارزش زمانی ای ضروری است داشته باشد.
عدد بالایی، تعداد ضرب ها در میزان را روشن می کند و عدد پایینی روشن می کند که چه نتی به عنوان یک ضرب شناخته می شود.

کسر میزان ترکیبی: متری که ضرب های آن قابل تقسیم به سه هستند (۶/۸ و ۹/۴ و . . . )
به غیر از کسر میزان هایی که عدد بالایی آن ها عدد سه باشد ( مانند ¾ یا ۳/۸ )

کسر میزان ساده: کسر میزانی که در آن عدد بالایی قابل تقسیم به دو باشد. مانند میزان ۴/۴٫

کلید سل: نمادی که در خطوط حامل دوبل در ابتدای خطوط حامل بالایی نوشته می شود.
کلید سل کوک یا زیر و بمی نت ها را بر مبنای جایگیری شان روشن می کند و شامل نت های بالای دوی وسط می شود.

کلید فا: خط حامل های پایینی در خط حامل دوبل. کلید فا شامل نت هایی می شود که پایین تر از دوی وسط هستند.

کوک: زیر و بمی صدایی که از یک فرکانس تولید می شود.

گام: مجموعه ای از نت های به ترتیب بالارونده یا پایین رونده که نت های یک تنالیته را مشخص می کند
و بر روی تونیک آن تنالیته آغاز و پایان پیدا می کند.

آموزشگاه موسیقی تهران

گام (تنالیته): گامی که نت موسیقی در آن نوشته می شود
که معمولا از بر روی آکوردهای آغازین و پایانی قطعه
و ایضا ترتیب پرده ها و فاصله نیم پرده های بین درجات گام قابل تشخیص است. (به عنوان مثال، در گام دو ماژور نت اول گام دوم است)

متر: سازماندهی الگوهای ریتمیک در یک قطعه به طوری که ضرب منظم و تکرار شونده ای در کل قطعه موسیقی برقرار باشد.

ملودی: مجموعه ای از نت های پشت سر هم که ارزش زمانی
و کوک های مختلفی دارند و در کنار یکدیگر معنی پیدا کرده و قابل تشخیص می شوند.

میزان: قسمتی در نت نوشتاری که بین دو خط عمودی قرار می گیرد که به تعداد عدد بالایی کسر میزان، ضرب در خود دارد.

نت: نمادی که ارزش زمانی یک صدا را نشان می دهد و چنانچه بر روی خطوط حامل قرار بگیرد، فرکانس یا کوک آن را نیز روشن می کند .

نت (نوشتاری): نسخه چاپ شده یک قطعه موسیقی نوشته شده.

نت آوف تاکت: نت یا نت هایی که در یک قطعه موسیقی قبل از میزان اول می آیند.

نت نقطه دار: نتی که جلوی آن نقطه دارد و یک و نیم برابر ارزش زمانی اصلی اش کشیده می شود.

نت نویسی: استفاده از نمادهای نوشتاری یا چاپی برای نشان دادن نت های مختلف و صداهای موسیقایی

نیم پرده: کوچک ترین فاصله در موسیقی غربی که بر روی ساز پیانو با حرکت به کلاویه کناری نشان داده می شود
(سفید یا سیاه، چپ یا راست) و در گیتار با حرکت به فرت بالایی یا پایینی ایجاد می شود.

هارمونی: نت هایی که همزمان طوری شنیده می شوند که تولید آکورد و توالی های آکوردی کنند.